Qt5

Hello i have problem with QT, it works in QT on version 4.4 but in 5.0.0 i have some errors :( and idk why

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#-------------------------------------------------
#
# Project created by QtCreator 2009-04-11T14:12:42
#
#-------------------------------------------------

QT    += webkit
QT += widgets
QT += webkit webkitwidgets
QT += webkitwidgets

TARGET = browser
TEMPLATE = app


SOURCES += main.cpp\
    browser.cpp

HEADERS += browser.h


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

#include "browser.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
	Browser w;
	w.show();
	return a.exec();
  return 0;
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#ifndef BROWSER_H
#define BROWSER_H

#include <QMainWindow>
#include <QUrl>

class QLabel;
class QLineEdit;
class QProgressBar;
class QTabWidget;
class QWebView;

class Browser : public QMainWindow
{
	Q_OBJECT

public:
	Browser(QWidget *parent = 0);

private:
	QLabel* statusLabel;
	QLineEdit* urlBar;
	QProgressBar* loading;
	QTabWidget* tabs;
	// "web" je widget poskytující webový prohlížeč
	QWebView* web;

private slots:
	void addNewTab();
	void tabChanged(int);
	void closeTab(int);
	void setLoadingStatus(bool);

	void loadUrl();
	void setUrl(QUrl);
	void changeTitle(QString);

	void goBack();
	void goForward();
	void reload();
	void stop();
};

#endif // BROWSER_H 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
#include "browser.h"

#include <QAction>
#include <QKeySequence>
#include <QLabel>
#include <QLineEdit>
#include <QProgressBar>
#include <QPushButton>
#include <QRegExp>
#include <QStatusBar>
#include <QStyle>
#include <QTabWidget>
#include <QToolBar>
#include <QWebView>

Browser::Browser(QWidget *parent)
	: QMainWindow(parent), web(0)
{
	// vytvoříme widgety:
	// políčko pro URL
	urlBar = new QLineEdit;
	// rozhraní s taby
	tabs = new QTabWidget;
	// tlačítko napravo od tabů pro vytvoření nového
	QPushButton* newTabBtn = new QPushButton(style()->standardIcon(QStyle::SP_FileDialogNewFolder), "", tabs);
	// text ve stavovém řádku
	statusLabel = new QLabel;
	// průběh načítání stránky ve stavovém řádku
	loading = new QProgressBar;
	// panel nástrojů (obsahující ovládací prvky prohlížeče)
	QToolBar* toolBar = addToolBar(tr("Controls"));

	// přidáme akce do panelu nástrojů a rovnou je napojíme na sloty
	toolBar->addAction(style()->standardIcon(QStyle::SP_ArrowBack), tr("Back"), this, SLOT(goBack()));
	toolBar->addAction(style()->standardIcon(QStyle::SP_ArrowForward), tr("Forward"), this, SLOT(goForward()));
	toolBar->addAction(style()->standardIcon(QStyle::SP_BrowserReload), tr("Reload"), this, SLOT(reload()));
	toolBar->addAction(style()->standardIcon(QStyle::SP_BrowserStop), tr("Stop"), this, SLOT(stop()));
	// uložíme si ukazatel akce pro vytvoření nového tabu
	QAction* actionAddTab = toolBar->addAction(style()->standardIcon(QStyle::SP_FileDialogNewFolder),
						  tr("New tab"), this, SLOT(addNewTab()));
	// a přiřadíme jí klávesovou zkratku
	actionAddTab->setShortcut(QKeySequence("Ctrl+T"));
	// přidáme adresní řádek
	toolBar->addWidget(urlBar);
	toolBar->addAction(style()->standardIcon(QStyle::SP_CommandLink), tr("Go"), this, SLOT(loadUrl()));

	// propojíme tlačítko pro přidání tabů
	connect(newTabBtn, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(addNewTab()));

	// reakce na změnu aktuálního tabu
	connect(tabs, SIGNAL(currentChanged(int)), this, SLOT(tabChanged(int)));
	// reakce na zavření daného tabu
	connect(tabs, SIGNAL(tabCloseRequested(int)), this, SLOT(closeTab(int)));
	// reakce stisknutí Enteru v adresním řádku
	connect(urlBar, SIGNAL(returnPressed()), this, SLOT(loadUrl()));

	// přidáme tlačítko vedle tabů
	tabs->setCornerWidget(newTabBtn);
	// povolíme přesouvání tabů
	tabs->setMovable(true);

	// nastavíme pevnou šířku ukazateli průběhu
	loading->setFixedWidth(100);

	// nastavíme hlavnímu oknu:
	// hlavní widget (rozhraní s taby)
	setCentralWidget(tabs);
	// a stavový řádek
	setStatusBar(new QStatusBar);
	// popisek ve stavovém řádku nebude zvětšovat okno
	statusBar()->setSizePolicy(QSizePolicy::Ignored, QSizePolicy::Preferred);
	// přidáme do stavového řádku popisek
	statusBar()->addWidget(statusLabel);
	// a ukazatel průběhu
	statusBar()->addPermanentWidget(loading);

	// vytvoříme první tab
	addNewTab();
	// nastavíme do adresního řádku adresu abclinuxu
	urlBar->setText("http://www.abclinuxu.cz");
	// a stránku načteme
	loadUrl();

	// nastavíme výchozí velikost okna
	resize(950, 700);
}

// vytvoří nový tab
void Browser::addNewTab()
{
	// přidáme tab
	int index = tabs->addTab(new QWebView, tr("New tab"));

	// pokud máme víc než 1 tab,
	if(tabs->count() > 1)
	{
		// přepneme se na tab nově vytvořený
		tabs->setCurrentIndex(index);
		// a povolíme zavírání tabů
		tabs->setTabsClosable(true);
	}

	// vyprázdníme adresní řádek
	urlBar->setText("");
	// vynulujeme ukazatel průběhu načítání
	loading->reset();
	// nastavíme titulek okna
	setWindowTitle("WebKit browser");
}

void Browser::tabChanged(int index)
{
	// pokud si zavřeme poslední tab, dostaneme index o hodnotě -1
	// a k tomu by nemělo dojít, takže v debug. verzi shodíme program
	Q_ASSERT(index >= 0);
	// v obyčejné verzi se problém pokusíme obejít přidáním nového tabu
	if(index < 0)
	{
		addNewTab();
		return;
	}

	if(web)
	{
		// odpojíme tab ze kterého přepínáme od GUI slotů (viz níže)
		disconnect(web, SIGNAL(urlChanged(QUrl)), this, SLOT(setUrl(QUrl)));
		disconnect(web, SIGNAL(titleChanged(QString)), this, SLOT(changeTitle(QString)));
		disconnect(web, SIGNAL(loadProgress(int)), loading, SLOT(setValue(int)));
		disconnect(web, SIGNAL(loadFinished(bool)), this, SLOT(setLoadingStatus(bool)));
		disconnect(web->page(), SIGNAL(linkHovered(QString,QString,QString)), statusLabel, SLOT(setText(QString)));
	}

	// získáme prohlížeč aktuálního tabu
	web = qobject_cast<QWebView*>( tabs->widget(index) );

	// a napojíme jej na GUI:
	// projeví změnu URL z prohlížeče do adresního řádku
	connect(web, SIGNAL(urlChanged(QUrl)), this, SLOT(setUrl(QUrl)));
	// nastaví titulek stránky jako titulek okna a tabu
	connect(web, SIGNAL(titleChanged(QString)), this, SLOT(changeTitle(QString)));
	// zobrazuje průběh načítání
	connect(web, SIGNAL(loadProgress(int)), loading, SLOT(setValue(int)));
	connect(web, SIGNAL(loadFinished(bool)), this, SLOT(setLoadingStatus(bool)));
	// když kurzor najede na odkaz, zobrazíme jeho cíl ve stavovém řádku
	connect(web->page(), SIGNAL(linkHovered(QString,QString,QString)), statusLabel, SLOT(setText(QString)));

	// načteme správnou adresu do adresního řádku
	setUrl(web->url());
	// vyprázdníme text ve stavovém řádku
	statusLabel->setText("");
	// změníme titulek okna
	setWindowTitle(tabs->tabText(tabs->currentIndex()));
}

// zavře tab s daným indexem
void Browser::closeTab(int index)
{
	// v případě, že zavíráme aktuální tab, nastavíme web na 0, aby se tabChanged() nepokoušelo
	// odpojovat neexistující widget
	if(tabs->widget(index) == web)
		web = 0;

	// smazání widgetu zavře tab
	delete tabs->widget(index);

	// pokud po zavření akt. tabu zbyl už jen jeden, zakážeme jeho zavření
	if(tabs->count() < 2)
		tabs->setTabsClosable(false);
}

// informuje ve stavovém řádku o úspěšnosti načtení stránky
void Browser::setLoadingStatus(bool ok)
{
	QString text = tr("OK");
	if(!ok) text = tr("Loading failed");
	statusLabel->setText(text);
}

// načte adresu zadanou v adresním řádku
void Browser::loadUrl()
{
	QString url = urlBar->text();

	// pokud daná adresa neobsahuje protokol, předpokládáme http://
	if(!url.contains(QRegExp("^[a-z]+://")))
		url.prepend("http://");

	// načteme připravenou adresu
	web->load(QUrl(url, QUrl::TolerantMode));
}

// nastaví dané URL do adresního řádku
void Browser::setUrl(QUrl url)
{
	// z URL odstraníme přihlašovací informace
	urlBar->setText(url.toString(QUrl::RemoveUserInfo));
}

// nastaví titulek okna a aktuálního tabu
void Browser::changeTitle(QString title)
{
	if(title.isEmpty())
		title = web->url().toString(QUrl::RemoveUserInfo);

	setWindowTitle(title);
	tabs->setTabText(tabs->currentIndex(), title);
}

// "Zpět" v prohlížeči
void Browser::goBack()
{
	web->back();
}

// "Vpřed" v prohlížeči
void Browser::goForward()
{
	web->forward();
}

// "Obnovit" v prohlížeči
void Browser::reload()
{
	web->reload();
}

// "Stop" v prohlížeči
void Browser::stop()
{
	web->stop();
}
i post it all because i dont know where is problem...

C:\Users\Psychotronix\Desktop\prohlizec\main.cpp:6: error: variable 'QApplication a' has initializer but incomplete type
   QApplication a(argc, argv);
          ^
You're getting that error because you are missing an "#include" in main.cpp.
what i should include ? if i put there all include from browser.cpp still i getting this error
what i should include ?
#include <QApplication>
Topic archived. No new replies allowed.