all

int a, b, c;
printf("Dla dodawania wybierz 1\nDla odejmowania wybierz 2\nDla mnozenia wybierz 3\nDla dzielenia wybierz 4\nAby wyjsc wpisz x\n");

do{
c=getchar();
switch(c){

case '1': printf("wybrales dodawanie. Podaj 2 liczby.\n");
scanf("%i", &a);
scanf("%i", &b);
printf("Wynik dodawania to %i\n", a+b);
printf("Dla dodawania wybierz 1\nDla odejmowania wybierz 2\nDla mnozenia wybierz 3\nDla dzielenia wybierz 4\nAby wyjsc wpisz x\n");
break;
case '2': printf("wybrales odejmowanie. Podaj 2 liczby.\n");
scanf("%i", &a);
scanf("%i", &b);
printf("Wynik odejmowania to %i\n", a-b);
printf("Dla dodawania wybierz 1\nDla odejmowania wybierz 2\nDla mnozenia wybierz 3\nDla dzielenia wybierz 4\nAby wyjsc wpisz x\n");
break;
case '3': printf("wybrales mnozenie. Podaj 2 liczby.\n");
scanf("%i", &a);
scanf("%i", &b);
printf("Wynik dodawania to %i\n", a*b);
printf("Dla dodawania wybierz 1\nDla odejmowania wybierz 2\nDla mnozenia wybierz 3\nDla dzielenia wybierz 4\nAby wyjsc wpisz x\n");
break;
case '4': printf("wybrales dzielenie. Podaj 2 liczby.\n");
scanf("%i", &a);
scanf("%i", &b);
printf("Wynik dzielenia to %f\n", (float)a/b);
printf("Dla dodawania wybierz 1\nDla odejmowania wybierz 2\nDla mnozenia wybierz 3\nDla dzielenia wybierz 4\nAby wyjsc wpisz x\n");
break;

}

}
while(c != 'x');


system("pause");
return 0;
}
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
int i=0, n, a, s=0;

printf("Podaj ilosc liczb \n");
scanf("%i", &i);


n=i;

while(i)
{
printf("Podaj liczbe \n");
scanf("%i", &a);
s = s + a;
i--;
}

printf("srednia %f \n", (float)s/n);

system("pause");
return 0;

}


#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
int tab[3], t[3], i,skalar=0;

for (i=0; i<3; i++){
tab[i]=0;
}


for (i=0; i<3; i++){
t[i]=0;
}

for (i=0; i<3; i++){
printf("Podaj %i wspolrzedna pierwszego wektora \n",i+1);
scanf("%i", &tab[i]);
}

for (i=0; i<3; i++){
printf("Podaj %i wspolrzedna drugiego wektora \n",i+1);
scanf("%i", &t[i]);
}


for (i=0; i<3; i++){
skalar=tab[i]*t[i]+skalar;
}

//skalar=tab[0]*t[0]+tab[1]*t[1]+tab[2]*t[2];
printf("Iloczyn skalarny tych wektorow wynosi %i \n", skalar);

system("pause");
return 0;

}
Last edited on
ANd what the problem is?
Topic archived. No new replies allowed.