User profile: chapematin

User info
User name:chapematin
Website:http://chapematin.ir
Bio:فاکتور چیست؟
فاکتور فروش نوعی برگه‌‌ی تجاری اقتصادی است که ازجانب فروشنده مطابق خریدی که انجام گرفته برای خریدار صادر می شود. در هر فاکتور مواردی همچون مشخصات فروشنده، مشخصات خریدار، تاریخ خرید، نوع کالا، قیمت برای هر واحد کالای خریداری شده، قیمت کل و….. درج می‌شود. همچنین میتوان هر توافق دیگری که در معامله صورت می‌گیرد را نیز در فاکتورفروش ثبت نمود؛ به طور مثال اگر قرار باشد که درچندین مرحله وجه توسط خریدار پرداخت شود، می‌توان میزان وجه پرداخت شده و باقیمانده‌ی آن را در فاکتورفروش نوشت؛ و یا اگر فروشنده ضمانت خاصی را برای کالا یا خدمات فروخته شده‌ی خود در نظر گرفته است می‌تواند آن را در زیر فاکتور قید کند.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: chapematin

  • Public profile