User profile: tqccenter

User info
User name:tqccenter
Name:TQC Trung tâm
Website:http://tqc.vn/
Bio:(chứng nhận chất lượng)
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ với năng lực chuyên môn và đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giúp triển khai các dịch vụ: chứng nhận hệ thống quản lý (iso 9001, iso 22000, iso 14001, iso 45001...), chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy sản phẩm, chứng nhận vietgap,...
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: tqccenter

  • Public profile